Wybierz projekt:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym