Klauzula informacyjna

Kategoria: Klauzula informacyjna Administrator

Klauzula informacyjna

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z 29.08.1997 r. z późn. zm.) oraz z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz.U.UE.L. z 2016r.Nr 119) zwany Rozporządzeniem RODO, informujemy, że w Stowarzyszeniu „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”, Milin 5, 62-511 Kramsk zbierane są i przetwarzane dane osobowe kandydata do szkoły, ucznia i członków jego rodziny w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły oraz kandydatów do pracy.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest   Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” ,

   Celem zbierania danych jest:

Informujemy, że pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych dołożą wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

                            OBIEKT MONITOROWANY

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” ,

2.Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa

   i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów

   i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

4.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do

   zrealizowania celów przetwarzania.

5.Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 2 tygodni od dnia nagrania.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo

   do przenoszenia danych.

7.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

   Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza

   przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren

   placówki.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” ,

2.Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

b)art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c)art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.                                                                                                                         4.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

5.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

                                                                                                                     Administrator Danych

Odsłony: 6850